0
Your Cart

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met zorg samengesteld. Wanneer er toch onjuiste of verouderde informatie op de website voorkomt, kan Berkeltuin niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.

Berkeltuin streeft continu naar een goede toegankelijkheid van de website. Voor storingen of vertraging in de informatieverstrekking op onze website stellen wij ons niet aansprakelijk. Veder aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarop naar onze website wordt verwezen.

Lees a.u.b. de onderstaande leveringsvoorwaarden, of vraag er naar als u tegels komt uitzoeken.

leveringsvoorwaarden

Natuursteenproducten variëren in afmeting, structuur en kleur. Ook komt incidenteel roestvorming of kalkvorming voor in natuursteen en dienen geaccepteerd te worden bij aankoop. Deze tegels kunt u het beste voor zaagstukken gebruiken, bestel altijd ruim voldoende maar tenminste 6% meer voor zaagverlies. Betonproducten bestaan grotendeels uit natuurlijke grondstoffen, Hierdoor ontstaan tintverschillen tussen verschillende productie series. Witte uitslag ook wel kalkuitbloei is een natuurlijk verschijnsel dat na verloop van tijd vermindert. Door lichte vervuiling in sommige zandsoorten kan ook in beton incidenteel roestvorming ontstaan. Ook monsters in de presentatierekken zijn niet altijd representatief voor de samenstelling en of kwaliteit en kunnen afwijken van de gehele partij.
Artikel 1: Definities – Algemene voorwaarden: de hierna volgende Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
– Verkoper: BERKELTUIN of een daaraan gelieerde handelsnaam.
– Producten: alle door Verkoper krachtens Overeenkomst te leveren en/of geleverde en/of verleende
goederen en diensten;
– Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich in verband met de koop van Producten of
het verlenen van diensten jegens Verkoper heeft verbonden, of met wie Verkoper in
onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin
des woords;
– Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake van de verkoop en levering van Producten of het verlenen
van diensten door Verkoper, elke aanvulling of wijziging daarop alsmede alle
rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst;
– Partijen: Wederpartij en Verkoper.
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten die Verkoper doet of
aangaat.
2.2 De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.
2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze
voorwaarden voor het overige van kracht.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Elke door Verkoper gedane aanbieding is steeds vrijblijvend en bindt Verkoper niet. Indien een offerte een
vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de Wederpartij aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Met betrekking tot de opgegeven prijzen geldt hetgeen bepaald is in artikel 10 van deze voorwaarden.
3.3 Termijnen worden geacht bij benadering te zijn gegeven.
3.4 In geval gehele of gedeeltelijke annulering van een order door de Wederpartij heeft Verkoper recht op een
schadevergoeding ten bedrage van 15 % van de koopprijs, onverminderd het recht van Verkoper volledige
schadevergoeding te vorderen op basis van de wet.
Artikel 4: Emballage
4.1 Verkoper kan alle emballage tegen kostprijs berekenen.
4.2 De wederpartij is verplicht leenemballage binnen 6 maanden na levering leeg en in onbeschadigde staat te
retourneren. De Wederpartij is aansprakelijk voor de kosten, indien hij niet voldoet aan deze verplichting.
4.2 De Wederpartij zal Producten niet omlabelen of van andere etiketten of opdruk voorzien, behoudens
dwingendrechtelijke wettelijke verplichting in het land waar de Wederpartij is gevestigd. In geval van
dwingendrechtelijke wettelijke verplichtingen zal de Wederpartij hieraan voldoen en Verkoper hierover
informeren.
Artikel 5: Informatie en Adviezen
5.1 Informatie en adviezen van Verkoper in welke vorm dan ook zijn van algemene aard en vrijblijvend en nimmer te
kwalificeren als een resultaatverbintenis.
5.2 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van haar adviezen
en informatie.
Artikel 6: Overeenkomsten
6.1 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Verkoper. Deze uitdrukkelijke
aanvaarding blijkt uit de schriftelijke offerte en of opdrachtbevestiging, dan wel uit de omstandigheid dat Verkoper uitvoering
geeft aan de Overeenkomst.
6.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Artikel 7: Prestaties partijen
7.1 Verkoper is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te leveren, en behoudt zich het recht voor deze aan
derden uit te besteden.
7.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar rechten en verplichtingen over te dragen aan derden, tenzij zij
daartoe, vooraf, schriftelijk toestemming van Verkoper heeft verkregen.
Artikel 8: Levering
8.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van Verkoper.
8.2 Levertijden worden door Verkoper bij benadering vastgesteld. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn niet
te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijden geeft aan de Wederpartij geen recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige, voor de Wederpartij uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting.
8.3 De levertijd gaat in wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan en, desgevraagd, Verkoper betaling heeft
ontvangen. Bij niet-tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper nog
een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden mits het product leverbaar is.
Is het product om wat voor reden dan ook niet meer leverbaar van uit verkoper valt verkoper niets te verwijten of te vervolgen.
8.4 Verkoper is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
8.5 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij
gebrek aan afname van het geleverde door de Wederpartij behoudt Verkoper zich het recht voor eventueel
daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan haar
Wederpartij.
8.6 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch
aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname is geweigerd, geldt als de dag van levering.
Artikel 9: Transport
9.1 Transport, waaronder begrepen laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, ongeacht
in wiens opdracht transport plaatsvindt, of door wiens last het transportrisico door vervoerder wordt gebracht.
9.2 Ook indien franco levering is overeengekomen is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die verband
houdt met het vervoer. De Wederpartij zal zich tegen dit risico behoorlijk verzekeren.
Artikel 10: Prijzen
10.1 Prijzen luiden steeds in EURO, exclusief of inclusief BTW, en exclusief transport, verzend- en rembourskosten,
verpakkingskosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd.
10.2 Indien levering plaatsvindt onder rembours, is de Wederpartij tenminste Euro 3,- verschuldigd per levering,
vermeerderd met 1 % van het betreffende factuurbedrag, inclusief BTW.
10.3 Verkoper behoudt zich het recht voor administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen.
10.4 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijs van de producten toeneemt ten gevolge van
veranderingen buiten de invloed van Verkoper, kan Verkoper een prijsverhoging aan de wederpartij
doorberekenen.
10.5 Uitsluitend in het geval dat de prijsverhoging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst
voordoet, is de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst op grond hiervan te ontbinden.
10.6 Verkoper is gerechtigd tot zekerheidstelling of vooruitbetaling door de Wederpartij.
10.7 In het geval dat partijen dienstverlening zijn overeengekomen is Verkoper bevoegd eventuele kosten,
verbandhoudende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten
de schuld van de Verkoper in de uitvoering van de werkzaamheden boven de overeengekomen prijs aan de
Wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling dient steeds te geschieden ten kantore van Verkoper of op een door hem aan te wijzen bank- of
girorekening.
11.2 Alle facturen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan.
11.3 De eventuele kosten voor betaling komen volledig ten laste van de Wederpartij.
11.4 De Wederpartij mag vorderingen van Verkoper niet verrekenen met eventuele vorderingen op Verkoper.
11.5 De door de Wederpartij betaalde bedragen worden in de eerste plaats afgeboekt op de verschuldigde rente en
de kosten en vervolgens op het oudste factuurbedrag, ongeacht de door de opdrachtgever gegeven
aanwijzingen.
11.6 Verkoper is gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien de Wederpartij haar
betalingsverplichtingen niet nakomt of is nagekomen.
11.7 Alle openstaande bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn
of indien de Wederpartij in surseance van betaling of in staat van faillissement geraakt.
11.8 Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van een
betalingstermijn. Indien de Wederpartij enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet, niet behoorlijk of tijdig
voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
11.9 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Verkoper gerechtigd haar vordering uit handen te geven. De
Wederpartij is in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten.
Artikel 12: Reclames
12.1 De Wederpartij kan op een gebrek in de prestaties slechts een beroep doen, indien zij dat binnen acht dagen na
levering aan Verkoper meldt, of, indien het gebrek niet kenbaar kon zijn op het moment van levering, binnen
acht dagen nadat de Wederpartij het gebrek ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
12.2 Iedere klacht zal schriftelijk aan Verkoper worden gericht.
12.3 Op eerste verzoek stelt de Wederpartij aan Verkoper één of meer monsters ter beschikking van de levering in
kwestie, met inbegrip van de verpakking, houdbaarheidsdatum en badgenummers. De Wederpartij zal een
gedeelte van deze levering met hetzelfde badgenummer onaangebroken laten. De Wederpartij zal niet tot
doorverkoop of gebruik overgaan totdat Verkoper de klacht heeft kunnen onderzoeken.
12.4 Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend bij
Verkoper.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
13.1 Verkoper blijft eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, zolang haar vorderingen, inclusief rente en
kosten, nog niet integraal zijn voldaan.
13.2 Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de Wederpartij de verrichte of
nog te verrichten diensten niet heeft betaald en zolang de Wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming niet heeft voldaan, waaronder begrepen zijn vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
13.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan geleverde of nog te leveren zaken, zolang deze nog in eigendom
toebehoren aan Verkoper, te vervreemden, te verpanden, of op andere wijze er over te beschikken.
13.4 Indien de Wederpartij verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is Verkoper gerechtigd om zonder
ingebrekestelling de zaken terug te nemen. De Wederpartij machtigt Verkoper onherroepelijk de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.
Artikel 14: Wederverkoop
14.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan gekochte zaken te verkopen tegen prijzen die meer dan 10 % afwijken van
de adviesverkoopprijs van de vigerende prijslijst van Verkoper.
14.2 Indien Verkoper de Wederpartij als groothandel heeft erkend, zal de Wederpartij/grossier de gekochte zaken
dienen te verkopen volgens de detailhandelsprijs van Verkoper vermeld in de prijslijst van Verkoper.
14.3 Bij overtreding van datgene, wat in dit artikel overeengekomen is, is de Wederpartij een direct opeisbare niet
verrekenbare boete van € 5.000,- verschuldigd aan Verkoper, voor iedere levering, ongeacht de grootte,
onverminderd de plicht van de Wederpartij de volledige schade aan Verkoper te vergoeden.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de Wederpartij, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de opzet of grove schuld van Verkoper.
15.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade is te allen tijde beperkt tot het
factuurbedrag van de betreffende producten met een algemeen maximum van € 50.000 per geval.
15.3 Voorts gelden voor de hoogte van een eventuele schadevergoeding de volgende beperkingen:
a. De aansprakelijkheid Verkoper voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, is
uitgesloten.
b. De aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten of derden
die door Verkoper bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld, sluit zij uit.
c. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan goederen van derden.
d. Verkoper is niet aansprakelijk voor letselschade die ontstaat bij personeel van derden.
15.4 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van de geleverde producten.
15.5 De Wederpartij zal Verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zouden worden gedaan met
betrekking tot geleverde zaken. Indien beide Partijen hoofdelijk zouden worden veroordeeld, zal de Wederpartij
intern de vordering van de derde voldoen.
Artikel 16: Garantie
16.1 Verkoper is tot geen garantie verplicht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet
voortvloeit.
16.2 Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien:
– ter zake een oordeelkundig of met een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt, waaronder
onder meer wordt verstaan: ondeskundig gebruik van de producten/de gebruiksaanwijzing en/of de
onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd;
– zonder voorkennis of toestemming van Verkoper werkzaamheden worden verricht die in verband staan met
de door de Verkoper verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan,
tenzij de noodzaak door onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit wordt aangetoond door middel van
aan verkoper te verschaffen deugdelijke gegevens;
– Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, tenzij uitdrukkelijk toestemming
verleend tot reparatie door een ander;
– de Wederpartij anderszins schuld aan het gebrek aan de zaak heeft, waaronder begrepen:
a. de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of
specifieke specificaties van de zaak die op last van de wederpartij door of vanwege verkoper in de zaken
zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt;
b. de situatie dat de zaken worden gebruik onder andere omstandigheden op gegeven door de wederpartij;
c. normale slijtage, normale gebreken die optreden als gevolg van toepassing van enig overheidsvoorschrift
ter zake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
16.3 Op de door Verkoper onder garantie te verrichten reparatie zijn onderhavige algemene voorwaarden van
toepassing.
Artikel 17: Overmacht
17.1 Indien Verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te
voeren, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten.
17.2 In geval van opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden
te verklaren. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, zal Verkoper daarvan terstond mededeling aan de
Wederpartij doen en haar van de ontwikkeling van de van overmachtsituatie op de hoogte houden.
17.3 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij
haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen,
overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werk)staking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproep, bezetting,
ziekte, molest, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, bedrijfsbezettingen, defecte machinerieën,
storingen in de levering van energie, opslag- en transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van toeleveranciers
ten aanzien van de voor de levering van Producten van
17.4 Verkoper benodigde goederen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, en voorts alle
omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Verkoper kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen
jegens de Wederpartij (verder) nakomt.
Artikel 18: Wederzijdse rechten en plichten
18.1 Partijen verplichten zich over en weer tijdig alle ter zake relevante en noodzakelijke informatie te verschaffen die
in het kader van een behoorlijke nakoming redelijkerwijs verlangd kunnen worden.
18.2 Indien de in lid 1 bedoelde informatie niet of niet tijdig ter beschikking van Verkoper staat, behoudt Verkoper
zich het recht voor tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit extra kosten met zich
meebrengt, kunnen die de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 19: Tussentijdse beëindiging
19.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt,
alsmede indien het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd door hemzelf of door een ander, een
verzoek tot surseance van betaling wordt gedaan, het vermogen van de Wederpartij geheel of gedeeltelijk in
beslag genomen wordt, een besluit tot liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt genomen, een besluit
tot staking in het bedrijf van de Wederpartij wordt genomen, een besluit tot overdracht van het bedrijf van de
Wederpartij of een belangrijk deel daarvan wordt genomen, of de Wederpartij anderszins de vrije beschikking
over zijn vermogen verliest, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder gerechtelijke
tussenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering is gekomen, op te schorten, dan wel te beëindigen door
opzegging of ontbinding.
19.2 Enig en elk door de Wederpartij verschuldigd bedrag is bij tussentijdse beëindiging terstond in zijn geheel
opeisbaar. Producten die al wel door Verkoper geleverd zijn, maar nog niet betaald, dienen alsdan op eerste
verzoek aan Verkoper te worden geretourneerd, onverminderd het recht van Verkoper deze Producten te komen
ophalen, en onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente.
Artikel 20: Slotbepalingen
20.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van Overeenkomsten, alsmede op de
inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die Overeenkomsten is Nederlands recht, met inbegrip van het
Weens Koopverdrag 1980 (CISG), van toepassing.
20.2 Alle geschillen die tussen Verkoper en de Wederpartij ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de
absoluut bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
20.3 Indien de Wederpartij zijn woonplaats heeft buiten de lidstaten van het EG-Executieverdrag of het Verdrag van
Lugano, dan zullen geschillen op verzoek van Verkoper, zulks te harer keuze, beslecht worden door arbitrage
door het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De taal van de arbitrage zal Nederlands zijn. De plaats van
arbitrage is Rotterdam.
20.4 In geval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze Algemene voorwaarden, is de
Nederlandse versie bindend en doorslaggevend.